Wat wij geloven


Wij geloven in de drie-enige God, Die hemel en aarde heeft geschapen.

God is vol van zaligheid. In alles wat Hij doet, heeft Hij Zijn eer op het oog. De schepping is door Hem goed gemaakt. De mens neemt in het geheel van de schepping een unieke plaats in. God heeft hem verstand en wil gegeven. God verwacht van de mens dat hij zijn leven inricht tot eer van God en tot welzijn van de schepping.

Maar de mens wil God niet gehoorzaam zijn. Hij houdt zich niet aan Gods wet en zondigt. Zo heeft de mens zijn goede verhouding met God en met de medemens verbroken. Dit begon bij Adam en Eva. Het geldt evenzeer voor alle mensen na hen. Zodoende heeft de mens nu geen zicht meer op de zaligheid. De mens heeft zich onderworpen aan Gods eeuwige toorn en straf.

Toch heeft God gedachten van vrede. Hij wil mensen zaligmaken: verlossen van de zonde en herstellen in volmaakte vrede met Hem.


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16


Wat dit grote wonder inhoudt, willen we hieronder kort toelichten.

Wie is God?

Wat is de bedoeling van ons leven?


Persoonlijke uitnodiging

Iedereen die van God hoort, wordt opgeroepen tot bekering en geloof. Het is nodig om de zonde los te laten en er berouw over te hebben. Het is nodig om God te zoeken; om Hem te leren kennen, door Gods Woord, de Bijbel. Alleen wanneer een mens persoonlijk van God vergeving van de zonden ontvangt, zal hij delen in de zaligheid.
Hoe heerlijk is het om God te kennen. Het is de zaligheid. Het is te verkrijgen voor niets; uit genade.

God Zelf nodigt u hiertoe uit; vriendelijk en welgemeend.Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde!
want Ik ben God, en niemand meer.
Jesaja 45:22

God centraal


In het christelijk geloof staat God centraal. Hij maakt Zichzelf bekend in de Bijbel. Uit de Bijbel weten we dat God eeuwig is en allerlei heerlijke eigenschappen heeft. Zo is God onafhankelijk, rechtvaardig en genadig, heilig en goed. Deze eigenschappen zijn bij God volmaakt.

In de Bijbel heeft God nog meer over Zichzelf bekend gemaakt. Zo weten wij ook dat Hij Drie-enig is: Vader, Zoon en Heilige Geest. God de Vader heeft in de eeuwigheid alle dingen besloten. Hij handelt daar ook naar. Zo heeft Hij aan Zijn Zoon de mensen gegeven die Hij zal zaligmaken. God de Vader heeft de wereld geschapen. Ondanks de zonde van de mensen onderhoudt Hij die tot op de dag van vandaag.

God de Zoon is de Zaligmaker. De mensen die de Vader aan Hem gegeven heeft, redt de Heere Jezus van de zonde en brengt Hij terug bij God. Daarvoor is Hij mens geworden. We denken daaraan bij het Kerstfeest. Hij heeft voor de zonde betaald met Zijn lijden en sterven. Daaraan denken we rondom de Goede Vrijdag. Tijdens het Paasfeest stond Hij op uit de dood. Daarmee is duidelijk dat Hij de dood heeft overwonnen. In Zijn hemelvaart heeft hij voor zondige mensen de toegang tot God geopend. Eenmaal zal Jezus wederkomen. Dan zal Hij alle mensen oordelen. Die in Hem geloofden ontvangen dan de zaligheid. Die Hem niet werkelijk hebben erkend ontvangen dan hun straf.

God de Heilige Geest is eeuwig, net als de Vader en de Zoon. Op het Pinksterfeest heeft Hij zijn woonplaats genomen op aarde, bijzonder in de kerk. Het werk van de Heilige Geest is om mensen persoonlijk met het werk van God bekend te maken. Hij gebruikt daarvoor de Bijbel die de mensen thuis lezen en de prediking die ze horen in de kerk. De Heilige Geest werkt op heel persoonlijke wijze. Want Hij neemt zijn intrek in de mensen voor wie Jezus de zaligheid verdiende. Zo wordt iemand een ware christen. De Heilige Geest leidt ware christenen in de kennis van God en een leven met Hem. Zij ontvangen de troost van de vergeving van zonden. Om Jezus' wil gedenkt God hun zonden niet meer. Al in praktijk van dit leven mogen ze deze vrede ervaren. Bij Jezus' wederkomst zal de Heilige Geest aan de ware christenen een nieuw lichaam geven, waarmee ze eeuwig zullen leven in zalige vrede met God.

ga terug

Een nieuwe mens


Wij geloven dat de mens door God is geschapen. Daarmee heeft hij een hoge afkomst. Dit wordt onderstreept door de zorg die God nog altijd aan de mens besteedt. Maar de mens zondigt. Daardoor hebben we onze goede relatie met God verbroken en de dood over ons uitgeroepen. Deze dood bepaalt het eind van ons leven. De dood heeft ook een eeuwig karakter. Maar deze dood is nu al realiteit. Het leven met God zijn we immers kwijtgeraakt. En als het aan ons ligt, blijft dat zo.

Wij hebben nodig om opnieuw geboren, herschapen te worden. Dit is mogelijk nu de Heere Jezus is gestorven voor de zonde. Met Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen. De Heilige Geest schenkt dit geestelijk leven aan mensen. Hij vernieuwt de mens van binnenuit. Deze wedergeboren mens leert God kennen in Zijn grootheid. Hij leert ook zichzelf kennen in zijn zonde.

De ware christen kent dit nieuwe leven. In dit nieuwe leven gaat het om de eer van God. Het nieuwe leven blijkt in liefde tot Hem. Zo iemand zal zich bekeren; met de zonde breken en God gaan zoeken. Dit nieuwe leven blijkt ook in geloof. De ware christen kent een diep verlangen naar Jezus als Zijn persoonlijke Zaligmaker. Wat een wonder als de Heilige Geest iemand leidt tot de persoonlijke kennis van Christus. Toen hij zonder het geloof in Hem leefde, was hij buiten God en de zaligheid. Maar nu is hij door het geloof met Jezus verenigd. Zo ontvangt hij eeuwige vrede met God en liefde tot de medemens. In het gelovig zien op Jezus ligt de zaligheid. Gelukkig wie dit leven kent en in praktijk brengt. Zo iemand leeft als een pelgrim. Hij doet zijn werk en geniet van het goede dat God geeft. Maar hij is op aarde niet werkelijk thuis. De ware christen is op doorreis. De Bijbel is zijn reisgids. Zijn thuisland is de hemel, waar hij volmaakt en eeuwig zal leven met God.

ga terug