12. EEN RECHTVAARDIGE RECHTER

God is een rechtvaardige Rechter
en een God, Die allen dag toornt.
Psalm 7:12

Gerechtigheid heeft voor de meesten van ons een dreigende klank. Het roept gedachten op aan Gods rechtvaardig oordeel, dat Hij de zonde niet ongestraft kan laten en Zijn vijanden verdoemt. En inderdaad, er is ook een straffende gerechtigheid. We zouden het de keerzijde van de reddende gerechtigheid kunnen noemen. De straf voor Gods vijanden betekent immers bevrijding voor Gods volk. Dat God rechtvaardig is betekent Ė zoals we al gezien hebben Ė dat God trouw is aan Zichzelf. Dat heeft ook twee zijden. God kan Zijn verbond niet verloochenen, maar evenmin Zijn heiligheid. De zevende Psalm verwoordt deze straffende gerechtigheid heel duidelijk, zoals we zien in de tekst bovenaan dit hoofdstuk. Paulus gebruikt het woord rechtvaardig in de straffende en in de bevrijdende zin. Hij schrijft over Gods toorn: ĎIndien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar de mens.) Dat zij verre; anderszins hoe zal God de wereld oordelen?í (Romeinen 3:5, 6). De reddende keerzijde beschrijft hij in TimotheŁs: ĎVoorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebbení (2 TimotheŁs 4:8).

DE EIS TOT GERECHTIGHEID
Gods rechtvaardigheid eist dat wij rechtvaardig zijn. God wil dat we rechtvaardigheid doen en dat ons leven overeenkomt met Zijn heiligheid. Iedereen die wat van de Bijbel afweet, beseft dat wij nooit aan Gods gerechtigheid kunnen voldoen. Dat is dus een groot dilemma. Hoe kunnen wij ooit voldoen aan de eis van Gods rechtvaardigheid? Het is onmogelijk! Gods wet eist van ons immers niet alleen om uiterlijk naar de regel te leven, maar ook om God op elk moment van harte gehoorzaam te zijn. En zelfs al zouden we vanaf vandaag gehoorzaam zijn, dan nog was er een verleden dat goed gemaakt moest worden. Wie dat begint te beleven, is in grote nood! Wiens ogen worden geopend voor Gods gerechtigheid, houdt niets anders over dan ongerechtigheid.

Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? (HebreeŽn 2:2, 3).

CHRISTUSí GERECHTIGHEID
Maar God Die rijk is in barmhartigheid heeft in Zijn grote liefde Zijn eniggeboren Zoon gegeven. God kwam in het vlees als ImmanuŽl en deze Jezus was een en al gerechtigheid. Hij voldeed aan Gods strenge eis en heeft zo gerechtigheid verdiend voor onrechtvaardigen. En hoewel de Vader Hem niet hoefde te straffen in Zijn streng oordeel heeft Hij de vloek vrijwillig gedragen. Als deze Jezus onze Voorspraak is en we tot Hem de toevlucht nemen, zijn we genezen.

Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige (1 Johannes 2:1).

De God IsraŽls heeft gezegd, de Rotssteen IsraŽls heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods (2 SamuŽl 23:3).

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt (1 Petrus 2:24).

Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten (HebreeŽn 1:9).

NAAR GERECHTIGHEID HONGEREN
Wie waar geloof in zijn hart heeft, hongert ook naar gerechtigheid. Wat zou dat betekenen? Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid want ze zullen verzadigd worden. We kunnen natuurlijk denken aan de gerechtigheid van Christus. Maar het past nog beter in het verband om aan praktische gerechtigheid te denken. Christus kwam om zondaren levend te maken, zodat ze zonder zonde voor God willen leven om zo Gods gerechtigheid af te spiegelen in hun leven. Daarom heten Gods kinderen in de Bijbel de rechtvaardigen, niet alleen omdat ze rechtvaardig zijn in Christus, maar ook omdat ze, met alle gebrek, gerechtigheid doen.

Welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt (HebreeŽn 11:33).

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden
(MattheŁs 6:33).

En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid
(Romeinen 6:13).

Uit Wie God is van ds. P. van Ruitenburg (Chilliwack, Canada);
Uitgeverij Den Hertog B.V. Houten; 2e druk; ISBN 978 90 331 2087 9.